Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů  

Cestovní kancelář  Ing. Jaromíra Střelková   

CK PRIVE TOUR Písek

Zásady zpracování osobních údajů (GDPR) v cestovní kanceláři Ing. Jaromíra Střelková - CK PRIVE TOUR Písek se týkají ochrany a zpracování osobních údajů fyzických osob dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Ochrana soukromí, osobních údajů našich klientů patří mezi naše priority. Tyto údaje považujeme za důvěrné a zachováváme o nich mlčenlivost. Klademe důraz na bezpečnost při jejich zpracování, na výběr smluvních partnerů a striktní dodržování zákonných pravidel.

 

Správcem Vašich osobních údajů je Cestovní kanceláři Ing. Jaromíra Střelková- CK PRIVE TOUR Písek, se sídlem Nádražní 1988, 397 01 Písek, IČ: 48217221, DIČ: CZ5751050448, zapsaná v živnostenském rejstříku.

 

S ohledem na činnost a správné fungování cestovní kanceláře se nevyhneme přijímání a zpracovávání osobních údajů našich klientů. Požadujeme od Vás jen ty údaje, které skutečně potřebujeme k organizaci a průběhu zájezdu. Podle druhu zájezdu se rozsah údajů může lišit. Maximální rozsah zpracovávaných údajů je: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, emailová a doručovací adresa, údaje týkající se speciálních požadavků klienta na přepravu, ubytování a jiné služby zájezdu.

 

Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu se zákonem. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva:

a) Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo si zažádat o výpis svých osobních údajů, které cestovní kancelář Ing. Jaromíra Střelková - CK PRIVE TOUR Písek sbírá.

b) Právo na opravu osobních údajů
Jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo nás požádat o aktualizaci a doplnění.

c) Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)
Máte právo žádat nás o výmaz svých osobních údajů. Nejsou-li potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, pokud jste odvolali souhlas s jejich zpracováním nebo byly zpracovány protiprávně, musí být takto sesbíraná data vymazána ke splnění právní povinnosti.

d) Právo na omezení zpracování osobních údajů
Máte právo požadovat o omezení zpracování Vašich osobních údajů. Pokud jde ale o takové údaje, jejichž poskytnutí je z Vaší strany povinné pro zákonný důvod, nemůžeme Vám související službu poskytnout.

 

e) Právo na přenositelnost osobních údajů
V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založeno na základě uzavřené smlouvy nebo souhlasu, máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů. Osobní údaje Vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.  

f) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů cestovní kanceláří Ing. Jaromíra Střelková - CK PRIVE TOUR Písek, které zpracováváme na základě oprávněného zájmu a ochrany práv cestovní kanceláře Ing. Jaromíra Střelková - CK PRIVE TOUR Písek a třetích stran. Stejně tak můžete vznést námitku, při zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. Na základě vyhodnocení oprávněnosti zpracování osobních údajů je již nadále nebudeme zpracovávat pro daný účel.

g) Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
Máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které jste nám dříve poskytli pro účely, které vyžadují platnost souhlasu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování Vašich osobních údajů po dobu, co byl tento souhlas platně udělen, ani na zpracování Vašich údajů z jiných právních důvodů např. dodržování smluvních povinností nebo pro účely oprávněných a ochranných zájmů cestovní kanceláře Ing. Jaromíra Střelková - CK PRIVE TOUR Písek

h) Právo omezit marketing
Pokud jste nám udělili souhlas pro marketingové účely nebo Vám z jiného oprávněného titulu od nás chodí obchodní nabídky, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat následujícím způsobem:
   - zasláním emailu na privetour@volny.cz
   - zavoláním na telefonní číslo 00420 382 210 111;
   - zasláním na adresu Cestovní kanceláři Ing. Jaromíra Střelková - CK PRIVE TOUR Písek,  Nádražní 1988, 397 01 Písek.

 

Sdělte nám, zda máte zájem o omezení jen pro některé marketingové účely (email, SMS, zaslání katalogu, atd.) nebo úplné zastavení a vymazání kontaktů z databáze pro účely marketingu.

i) Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu UOOÚ (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že při zpracováni Vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů:
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
+420 234 665 111